eStrategija.lt   

en.jpg, 0 kB lt.jpg, 0 kB

Restoranų tinklo gamybos valdymo procedūra

Pardavimų valdymo procedūra

Pirkimų valdymo procedūra

Logistikos valdymo procedūra

Vidaus kontrolės procedūra

Personalo valdymo procedūra

Finansų valdymo procedūra

Turto valdymo procedūra

MARKETINGO Plano SUDARYMAS

1.1.       Vartotojų elgesio analizavimas.

 Marketingo skyriaus vadovas inicijuoja vartotojų elgesio tyrimus.

Marketingo skyriaus vadovas koordinuoja ir kontroliuoja darbą su rinkos tyrimo agentūromis.

 Rinkos tyrimų agentūros pateikia tyrimų išvadas marketingo skyriaus vadovo nurodytais pjūviais.

1.2.       Konkurentų veiksmų analizavimas.

 Marketingo skyriaus vadovas nustato konkurentų veiklos analizės poreikį, nurodo, kokiais pjūviais reikia atlikti analizę.

 Marketingo skyriaus vadovas paruošia pasiūlymą tyrimams ir tyrimų sąmatą. Tyrimų sąmatą pateikia tvirtinti generaliniam direktoriui.

 Marketingo skyriaus vadovas kontroliuoja tyrimų eigą. Marketingo skyriaus vadovas tyrimų rezultatus pristato generaliniam direktoriui per 10 dienų po tyrimo atlikimo.

 Marketingo vadybininkai papildomai renka rinkos informaciją, analizuoja konkurentų veiksmus. Marketingo vadybininkai renka informaciją, kuri padės kurti marketingo planą. Siūlymas: sukuri formą, rinkos informacijai registruoti.

1.3.       Praeito laikotarpio marketingo veiksmų efektyvumo analizavimas.

Marketingo vadovas prieš sudarydamas marketingo planą, išanalizuoja praeito laikotarpio marketingo veiksmų efektyvumą. Analizė padeda nustatyti tuos veiksmus, kurie duoda didžiausią finansinę ir nefinansinę naudą įmonei. Poreikis: marketingo veiksmų efektyvumo vertinimo pasiūlymui – pagrindiniai metodai, algoritmai. Tai turėtų būti kaip atskiras dokumentas, instrukcija. Visame marketingo proceso aprašyme turi būti nuorodos į šį dokumentą.

1.4.       Rinkos situacijos išvadų suformulavimas.

Išanalizavus įmones vidinius ir išorinius rodiklius, paruošiama informacija, reikalinga marketingo planui sudaryti, įvardinamos strateginės marketingo kryptys.

1.5.       Reklamos veiksmu plano sudarymas. Marketingo planas sudaromas vieniems metams

 Atlikus tyrimus bei padarius išvadas, marketingo skyriaus vadovas ruošia perspektyvinį marketingo veiksmų planą metams. Padeda sudaryti marketingo vadybininkams darbų planus.

 Kiekvienas vadybininkas numato pagrindinius darbus ir priemones nustatytiems tikslams įgyvendinti.

1.6.       Marketingo vadybininkai sudaro ir pastoviai pildo reklamos partnerių duomenų bazę. Siūlymas: paruošti reklamos partnerių duomenų bazę ir įvardinti laukus, kurie turėtų būti pildomi.

 Marketingo vadybininkai sukuria partnerių duomenų bazę, kurioje registruojamos partnerių įmonių kortelės ir partnerių kontaktinių asmenų duomenys. Partnerių duomenų bazėje fiksuojama darbo su partneriais istorija.

1.7.       Reklamos partnerių kainų analizavimas.

Marketingo vadybininkai analizuoja reklamos partnerių kainas ir apie kainų pasikeitimus informuoja marketingo skyriaus vadovą.

1.8.       Reklamos biudžeto sudarymas

 Išanalizavęs partnerių kainas, marketingo skyriaus vadovas paruošia perspektyvinį marketingo biudžetą metams.

 Metinis planas ir biudžetas paruošiamas . Marketingo biudžetas nustatomas atsižvelgiant į:

§         einamąsias visos organizacijos galimybes;

§         pagal organizacijos apyvartą;

§         orientuojamasi pagal konkurentus;

§         orientuojamasi pagal užduotis ir tikslus.

 Kai bendras biudžetas sudarytas, marketingo skyriaus vadovas paskirsto biudžetą atskiroms akcijoms arba reklamos rūšims.

1.9.       Marketingo plano ir biudžeto derinimas.

 Marketingo skyriaus vadovas pateikia marketingo planą ir biudžetą derinimui valdymo grupei ir finansų direktoriui.

1.10.   Marketingo plano ir biudžeto tvirtinimas.

Marketingo skyriaus vadovas pateikia marketingo planą ir biudžetą tvirtinti generaliniam direktoriui.

Supažindinti skyriaus vadybininkus su patvirtintais marketinginiais planais ir biudžetais

1.11.   Reklamos tinklelio detalizavimas.

 Marketingo veiksmų plano pagrindu, sudaromas preliminarus reklamos akcijų tinklelis

1.12.   Vadybininkų darbo plano koregavimas.

Kartą per ketvirtį marketingo skyriaus vadovas atlieka marketingo plano koregavimą ir atliktų darbų analizę. Prieš dvi savaites iki ketvirčio pradžios pakoreguotas planas pateikiamas generaliniam direktoriui. Atliktų darbų analizė pristatoma generaliniam direktoriui iki 15 dienos, pasibaigus planiniam periodui.

  Kiekvieną mėnesį marketingo skyriaus vadovas patikslina reklaminių akcijų planą. Patikslinti planai suderinti su departamentų vadovais. Patikslinto plano kopijos pateikiamos tinklų vadovams.

 Marketingo skyriaus darbuotojai savo veiklą koreguoja pagal patikslintus marketingo planus.

Mėnesinių, ketvirtinių planų vykdymo kontroliavimas ir koregavimas. Marketingo skyriaus vadovas atlieka skyriaus darbuotojų vertinimą. Kartą per mėnesį su kiekvienu pavaldiniu aptaria jo darbo rezultatus, įvertina atliktą darbą. Nurodo padarytas klaidas, koreguoja veiklos kryptis.

Marketingo skyriaus vadovas kontroliuoji reklaminio biudžeto panaudojimą. Marketingo vadovas atlieka reklaminių akcijų išlaidų analizę ir ataskaitą pristatyto generaliniam direktoriui.

 Marketingo skyriaus vadovas kiekvieną mėnesį aptaria plano vykdymą su marketingo vadybininkais ir veiklos valdymo departamento direktore. Marketingo skyriaus vadovas pateikia generaliniam direktoriui ataskaitą su reklamos veiksmų įvertinimu ir pasiūlymais, pasibaigus ketvirčiui iki einamo mėnesio 15 dienos.

1.13.   Metų pabaigoje marketingo skyriaus vadovas sudaro metinę planų vykdymo ataskaitą.

1.14.   Marketingo skyriaus vadovas metinę planų vykdymo ataskaitą pateikia generaliniam direktoriui.

 Kartą per metus atliktas padalinio veiklos įvertinimas, atlikta skyriaus PTGG (SWOT) analizė. Atsižvelgiant į analizės rezultatus suformuoti papildomi tikslai, atliekama esamų tikslų korekcija.

 Apie naujas galimybes ar grėsmes informuojamas generalinis direktorius pasibaigus metams per 30 dienų

Generalinis direktorius, išanalizavęs marketingo skyriaus veiklos ataskaitą, išvadas pateikia valdybai.

1.15.   Rezultatų analizavimas Valdyboje.

1.16.   .Valdybos išvadų pateikimas.

 Marketingo padalinio veiklos įvertinimas pateikiamas marketingo skyriaus vadovui

1.17.   Darbuotojų motyvavimas.

Marketingo vadovas kartą metuose su kiekvienu darbuotoju praveda individualų vertinimo pokalbį. Kartu su personalo darbuotoju numatomi ugdymo ir tobulinimo planai.

 Marketingo vadovas pateikia rekomendacijas generaliniam direktoriui dėl tolesnės darbuotojo veiklos ir karjeros galimybių.

 

 Pagrindinis svetainės puslapis


 

Subalansuotų rodiklių sistema - tai strateginio valdymo sistema, transformuojanti strategiją į kasdienius veiksmus ir kontroliuojanti strategijos įgyvendinimą.

 

Strategijos įgyvendinimo progresas matuojamas pagrindiniais efektyvumo rodikliais. Įmonių valdymas remiantis tik finansiniais rodikliais neišvengiamai paseno.

 

Šiandien įmonės sėkmė vis daugiau priklauso nuo nematerialių rodiklių (klientų lojalumo, ženklo žinomumo, konkurencinių pranašumų ir kt.), kurių efektyvumo negalima išmatuoti vien tik pasitelkus finansų apskaitą. Todėl strateginis valdymas tampa nekontroliuojamas - verslas ima plėtotis stichiškai.

 

 

 

 

 

 

Naudojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti www.estrategija.lt