eStrategija.lt   

en.jpg, 0 kB lt.jpg, 0 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

Subalansuotų rodiklių sistemos ( Balanced Scorecard ) diegimas įmonėje.

Subalansuotų Rodiklių sistemos diegimas  - tai strateginio valdymo sistema, transformuojanti strategiją į kasdienius veiksmus ir kontroliuojanti strategijos įgyvendinimą. Strategijos įgyvendinimo progresas matuojamas pagrindiniais efektyvumo rodikliais. Įmonių valdymas remiantis tik finansiniais rodikliais neišvengiamai paseno. Šiandien įmonės sėkmė vis daugiau priklauso nuo nematerialių rodiklių (klientų lojalumo, ženklo žinomumo, konkurencinių pranašumų ir kt.), kurių efektyvumo negalima išmatuoti vien tik pasitelkus finansų apskaitą. Todėl strateginis valdymas tampa nekontroliuojamas - verslas ima plėtotis stichiškai.

Subalansuotų rodiklių metodika padeda išspręsti šiuos aktualius uždavinius:

§         transformuoja strategiją į valdymo skaičius;

§         strateginius tikslus susieja su kasdieniais darbuotojų veiksmais;

§         įgyvendina strategiją, kontroliuodama kasdienius veiksmus ir vertindama jų efektyvumą;

§         užtikrina ilgalaikį įmonės išlikimą ir augimą;

§         sustabdo "gaisrų gesinimą" ir sudaro galimybę nuolat gerinti procesus;

§         užtikrina greitą reagavimą į rinkos pokyčius;

§         mažina procesų kaštus ir nuostolius.

 

Smulkiame ir vidutiniame versle taip pat būtina valdyti strategiją ir optimizuoti procesus, kaip ir didelėse kompanijose. Tačiau smulkios ir vidutinės kompanijos, neturi lėšų, sudėtingoms Subalansuotų rodiklių  sistemoms (Balanced Scorecard, BSC) diegti. Subalansuotų rodiklių sistema Excel programoje, sudaro galimybę įsidiegti strateginio valdymo įrankį smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra įmanoma, kadangi sistemos diegimas nereikalauja didelių investicijų ir įdiegiama per trumpą laiką. Subalansuotų rodiklių sistemą Microsoft Excel programoje pirmoje eilėje skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Didelės kompanijos, naudodamos BSC Excel, gali sumodeliuoti funkcinius reikalavimus stambios verslo valdymo sistemos sėkmingam diegimui. BSC Excel gali būti naudojama visuose verslo segmentuose. Sukūrę subalansuotų rodiklių sistemą Excel programoje, sudarome galimybes spręsti šiuos valdymo uždavinius:

§         įgyvendinti strategiją ir užtikrinti planų vykdymo kontrolę;

§         sukuria vadovų informacinių valdymo skydelius (dashboard)

§         užtikrinti kokybės valdymo rodiklių matavimą

§         operatyviai pateikti reikiamą informaciją vadovams valdymo sprendimams priimti;

§         gauti reikiamą informaciją darbuotojų motyvacinei sistemai;

§         nustatyti procesų problemines ir  neefektyvias procesų vietas.

 

Pagrindinis Subalansuotų Rodiklių sistemos privalumas tame, kad sistema apima visus įmonės struktūrinius lygius. Tokiu būdu sudaroma galimybė informaciją, susijusią su strateginiais tikslais, matuoti visuose įmonės lygiuose. BSC padeda suderinti darbuotojų operatyvinius veiksmus, nukreiptus strategijai realizuoti. Tai svarbiausias elementas, priimant pagrįstus ir efektyvius valdymo sprendimus. Laikas, skirtas priimti valdymo sprendimams, trumpėja. BSC padeda nustatyti, kokius procesus reikia tobulinti, kad užtikrinti įmonės konkurencingumą, padeda sukurti vystymo, inovacijų ir motyvacines programas.  Sistemos išskirtinumas yra tas, kad nereikalaudama didelių investicijų diegimui, sistema sudaro galimybę sėkmingai naują įmonės kultūrą, didinti pelną ir veiklos efektyvumą. Sistemos išskirtinumas, palyginus su kitomis sistemomis:

§         lengvas sistemos valdymas, nereikalaujantis specialių IT žinių;

§         patogus ir greitas procesų bei rodiklių modeliavimas.

§         galimybė greitai atlikti pakeitimus sistemoje.

 


 Kokybės vadybos sistemos  ISO  9001 diegimas ir procesų aoptmizavimas pagal standarto reikalavimus

ISO 9000 – tai rinkinys standartų, nusakančių įmonių vadybos sistemas bei reikalavimus įmonėms, kurioms keliami kokybės kontrolės reikalavimai. Esminis ISO-9000 serijos standartų tikslas - kad prekių ar paslaugų pirkėjas būtų užtikrintas, jog perkami produktai atitiks deklaruojamą kokybę. Kokybė užtikrinama reikalaujant, kad įmonė kontroliuotų visas įmanomas veiklas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali įtakoti produktų neatitikimą, užsakymų savalaikį vykdymą.

Pagrindinių ISO 9001 reikalavimų įgyvendinimas struktūriniame lygmenyje: procesų aprašymas, jų sisteminimas, organizacinės struktūros pokyčiai. Supažindiname su pagrindiniais ISO standartų reikalavimais, ISO vadybos sistemų metodologija, įsisavinami kokybės valdymo metodai ir įrankiai, perteikiama gera praktika ir įvairiapusė patirtis. Atliekami mokymai vadovaujantiems įmonės darbuotojams kuriant, tobulinant, vystant ir keičiant organizacijos kultūrą. ISO 9001 serijos standartas pritaikoma siekiant ilgalaikių visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo tikslų.

Konsultacijų metu sprendžiami praktiniai standarto reikalavimų išpildymo įmonėje uždaviniai, siūlomi optimaliausi sprendimai rengiant dokumentus. Įvertinus įmonės specifiką, poreikius, bei aptarus bendradarbiavimo būdą, numatomi etapiniai ISO 9001 diegimo darbai.  Prisideriname prie įmonei patogių projekto įgyvendinimo terminų.

Kaštų valdymo metodikos ABC costing situacijos analizė, diegimas

Kas įmonėje kuria didžiausias sąnaudas? Kurie gaminiai ar paslaugos pelningiausi? Kurie įmonės klientai – naudingiausi? Kaip keisis sąnaudos, pakeitus valdymo ar gamybos procesą? Į daugelį tokių verslui aktualių klausimų atsakymus pateikia išsami įmonės sąnaudų analizė.

 • Įvertinimas. Šio etapo metu yra įvertinama, kokioms operatyvinėms ir strateginėms problemoms spręsti yra kuriamas sąnaudų valdymo modelis ir kokio lygio vadovai jį naudos. Tokiu būdu užtikrinama, kad naudojant sąnaudų valdymo modelį bus pasiekti maksimalūs rezultatai. Etapas apima darbo grupių apmokymą, analizę, strateginę sesiją ir diegimo plano sudarymą. Atskirais atvejais įvertinimo etapas gali apimti koncepcijos pagrindimą ir prototipo modelio sudarymą.
 • Diegimas (modelio kūrimas). Šio etapo metu yra identifikuojami ir aprašomi pagrindiniai ir palaikantys (aptarnaujantys) verslo procesai, identifikuojami sąnaudų objektai, ištekliai, išteklių nešėjai, veiklos, veiklų nešėjai. Aprašomos išteklių ir veiklų nešėjų nustatymo procedūros. Sudaroma sąnaudų priskyrimo taisyklių metodika. Rezultate atskirų procesų/veiklų sąnaudos yra paskirstomos produktams/paslaugoms ar kitiems sąnaudų objektams.
 • Pritaikymas. Šio etapo metu pateikiamos galutinių ataskaitų formos ir sąnaudų valdymo modelio naudojimo metodika (priklausomai nuo keliamų tikslų), aprašant sąsajas su kitomis efektyvumo gerinimo priemonėmis. Etapas apima vadovų mokymus ir metodikos parengimą. 

 

ABC Costing sistema  kuriama tam, kad būtų gauta aktuali ir teisinga informacija, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti:

 • tiksliam produktų/klientų/rinkų sąnaudų ir pelningumo matavimui (teisingam pridėtinių sąnaudų paskirstymui);

 • verslo procesų/veiklų sąnaudų matavimui;

 • vertę kuriančių ir vertės nekuriančių procesų identifikavimui ir procesų tobulinimo sprendimų pagrindimui;

 • nepanaudotų pajėgumų identifikavimui;
 • kokybės sąnaudų matavimui;
 • organizacijos veiklos efektyvumo gerinimo (pokyčio) sričių identifikavimui;
 • kainodaros sprendimų priėmimui;
 • veiklos planavimui ir scenarijų analizei. 

 


Verslo efektyvumo valdymas (Business Performance Management) - tai kompleksinis vadybos metodų, standartų ir informacinių sistemų pritaikymas visuose įmonės valdymo lygiuose, siekiant optimizuoti veiklą. BPM abraviatūra kartais naudojama, kai kalbama apie  koncepciją Business Process Management. Tai siauresnė veiklos procesų optimizavimo sąvoka. Taip pat terminas Business Performance Management  turi sinonimus, kurie šiandien retai naudojami: Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Performance Management (EPM) ir Strategic Enterprise Management (SEM). Artimos BPM koncepcijai sąvokos:  sprendimų priėmimo sistemos - Decision Support System  (DSS) arba verslo analitika - Business Intelligence (BI). Bet šios sąvokos artimesnės ne tiek valdymo koncepcijoms, kiek atitinkamos klasės informacinėms sistemoms. Tikslas – gauti svarbias žinias strateginiams sprendimams, operaciniams ir taktiniams veiksmams.

 


Diegiant verslo valdymo sistemas, 42 %  projekto sėkmės priklauso nuo procesų teisingo "sutvarkymo", vakaruose vadinamo procesų gerinimu ir procesų reorganizavimu. Likę 58 %  projekto sėkmės priklauso nuo CRM sistemos tecnologinio funkcionalumo. Jeigu ignoruoti pirmus minėtus 42 procentus, įmonėje bus automatizuojamas esamas informacinis "chaosas". Procesų gerinimu vadinamas procesų otimizavimo lygis, kai pertvarkoma 10-30% procesų struktūros. Procesų reorganizavimu vadinamas procesų otimizavimo lygis, kai pertvarkoma 30-90% procesų struktūros. Reorganizavimo metu dažnai pertvarkoma įmonės struktūrinė schema.

 

Nesėkmė patiriama ne dėl blogai pasirinktos strategijos, bet dėl klaidų ją įgyvendinant. Pirmiausia todėl, kad daugelis kasdienių darbuotojų veiksmų būna nesuderinti su strateginiais planais. Lietuvos brandumo matavimo formulė:  kuo didesnis įmonių skaičius pasiekia aukštesnį brandumo lygį, tuo didesnis yra juose aukštesnę brandumo pakopą pasiekusių žmonių skaičius.  Kuo didesnis brandžių žmonių skaičius šalyje, tuo aukštesnę brandumo pakopą pasiekia Lietuva tarptautinėje rinkoje.

 


 


Procesų automatizavimo pavyzdziai

CRM procesų automatizavimo pavyzdys

Gamybinės įmonės valdymo automatizavimo pavyzdys

Verslo valdymas mobiliems įrenginiams sprendimas

Buhalerijos automatizavimo pavyzdys


Naudojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti www.estrategija.lt