PERSONALO VALDYMO PROCEDŪRA

 

 

1.      PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

Personalo valdymo procedūra reglamentuoja darbuotojų, dalyvaujančių personalo valdymo procese, darbo tvarką ir apibrėžia personalo skyriaus ryšius su kitais įmonės padaliniais. Procedūroje aprašomi įmonės personalo valdymo veiksmai ir darbuotojų atsakomybės. Identifikuojami procese naudojami dokumentai.

 

Ši procedūra taikoma visuose įmonės padaliniuose, susijusiuose su personalo valdymo procesu. Už šios procedūros reikalavimų vykdymą atsako vykdantysis direktorius.

2.      PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

Procesas – tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija.

Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka.

Procesų schemos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima vizualizuoti įmonės procesus. Tai sudaro galimybę įmonės darbuotojams vienodai pamatyti visas proceso dalis ir nustatyti, kiek šios proceso dalys suderintos viena su kita, leidžia pamatyti silpnas proceso dalis. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.

Personalas – įmonės darbuotojai, dirbantys jos padaliniuose pagal darbo sutartis.

Personalo ugdymas (mokymas) – tai įmonės darbuotojų profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos ugdymas, apimantis:

·         profesinį mokymą – būtiną konkrečios darbo vietos (pareigybės) darbuotojo profesinę kvalifikaciją;

·         kompetencijos ugdymą – pastovų profesinių žinių ir darbo įgūdžius tobulinimą, užtikrinant jų atitikimą  konkrečios pareigybės kvalifikaciniams reikalavimams ir verslo poreikiams;

·         valdymo ir vadovavimo įgūdžių ugdymą – visų struktūrinių lygių vadovams būtiną vadybos išmanymą ir vadovavimo įgūdžių lavinimą;

·         perkvalifikavimą – kitos profesijos žinių suteikimą pagal Bendrovės poreikį.

 

Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir, prielinksniai) praleidžiami. Tiek lietuviški, tiek iš kitų kalbų išversti ar paimti raidiniai sutrumpinimai rašomi be taškų.

DLAŽ - Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka, D - dalyvauja, Ig – informacija gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

3.      PERSONALO VALDYMO PROCESAS


Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Gen. direktorius

Vykdantysis direktorius

Padalinio vadovas

Personalo skyriaus darbuotojai

Juristas

Biuro administratorė

Darbuotojas

 

 

Personalo atrankos agentūros

 

 

Veiklos procesų analitikas

 

 

IT darbuotojas

3.1

Darbuotojų poreikio nustatymas

Paraiška naujam darbuotojui surasti (priedas 1).

Naujų darbuotojų paieškos žurnalas.

 

Ig, T

A

 

 

Ip

 

 

 

 

3.2

Personalo atranka

Kandidatų CV ir motyvaciniai laiškai.

Naujų darbuotojų paieškos žurnalas.

 

 

A

 

 

Ig

Ip, D

A

 

 

3.3

Darbuotojo priėmimas į darbą

Prašymas priimti į darbą (priedas 2).

Bandomojo laikotarpio protokolas           (priedas 3).

Metinis užduočių protokolas        (priedas 4).

Vidinis darbo priemonių perdavimo – priėmimo aktas.

IT forma.

T

T

A

Ig, A

D

Ip

D

 

D

D

3.4

Personalo darbo laiko apskaita

DLAŽ.

Dokumentai, pateisinantys nebuvimo darbe priežastis.

 

 

Ig, T

Ig, A

 

 

Ip

Ig, Ip

 

 

3.5

Personalo atostogų apskaita

Atostogų grafikas.

Prašymas atostogoms suteikti.

T

 

A, T

Ig, A

 

 

Ip

 

 

 

3.6

Personalo mokymų planavimas ir organizavimas

Metinis darbuotojų mokymo planas (priedas 5).

Darbuotojo poreikio mokymui forma (priedas 6).

Kn, T

D

A, Ip

 

 

 

Ig, D

 

 

 

3.7

Darbuotojų skatinimas

 

Ig, T

 

A, Ip

Ig, A

 

 

Ig

 

 

 

3.8

Darbuotojų nuobaudų  skyrimas

Darbuotojo pasiaiškinimas.

Įsakymas.

Ig, T

Ig

A

Ig, A

 

 

Ig

 

 

 

3.9

Personalo vertinimo pokalbis

Metinis užduočių protokolas       (priedas 4).

A

A

A, Ip

 

 

 

D, Ig

 

 

 

3.10

Darbuotojo perkėlimas pareigose

 

Kn, T

Ig

A, Ip

Ig, A

 

 

Ig

 

 

 

3.11

Darbuotojo atleidimas

Prašymas.

Įsakymas.

Atsiskaitymų lapelis (priedas 7).

T

Ig

D, Ip

Ig, A

D

 

Ig, Ip

 

 

 

3.12

Rezultatų analizavimas

 

Kn, A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka, D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

 

3.1.       Darbuotojų poreikio nustatymas.

3.1.1.                  Atsiradus naujų darbuotojų poreikiui, padalinio vadovai užpildo „Paraiška naujam darbuotojui surasti“ (Priedas 1), kurioje nurodo keliamus reikalavimus naujam darbuotojui ir pagrindžia naujų darbuotojų poreikį (pavyzdžiui, trūksta darbo jėgos resursų planams vykdyti arba darbuotojas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų).

3.1.2.                  Užpildytą paraišką perduoda biuro administratorei, kuri paraišką registruoja naujų darbuotojų paieškos žurnale. Biuro administratorė informuoja padalinio vadovą, kokie paieškos šaltiniai yra šiuo metu prieinami.

3.1.3.                  Paieškos šaltinių ir personalo agentūrų sąrašas yra iš anksto parengtas ir patvirtinamas pagal PR 03 „Logistikos valdymo procedūra“.

3.1.4.                  Vykdantysis direktorius gauna informaciją apie naujų darbuotojų poreikį. Remdamasi „Paraiška naujam darbuotojui surasti“ priima sprendimą vykdyti personalo atranką ir tvirtina paraišką.

3.2.       Personalo atranka.

3.2.1.                  Padalinio vadovas pasirenka kandidatų paieškos būdus ir vykdo kandidatų paiešką.

3.2.2.                  Jei vykdoma vidinė personalo atranka, padalinio vadovas talpina skelbimą, remdamasis informacija esančia užpildytoje „Paraiškoje naujam darbuotojui surasti“. Padalinio vadovas gauna esamų įmonės darbuotojų kandidatūras į naują darbo vietą ir vykdo atranką.

3.2.3.                  Jei vykdoma išorinė personalo atranka, padalinio vadovas sprendžia ar išorinę personalo atranką vykdyti patiems, ar kreiptis į personalo atrankos agentūras.

3.2.4.                  Padalinio vadovas informuoja biuro administratorę, kokius paieškos šaltinius naudoja. Biuro administratorė gautą informaciją fiksuoja naujų darbuotojų paieškos žurnale.

3.2.5.                  Jei išorinę personalo atranką vykdo personalo atrankos agentūra, padalinio vadovas iš patvirtinto personalo agentūrų sąrašo išsirenka su kokia agentūra bendradarbiaus ir pateikia reikiamą informaciją, remdamasis „Paraiška naujam darbuotojui surasti“.

3.2.6.                  Personalo paieškos agentūra vykdo kandidato paiešką ir atlieka pirminę kandidatų atranką. Padalinio vadovui pateikia atrinktų kandidatų gyvenimo aprašymus (CV). Antrąjį pokalbį su kandidatu vykdo padalinio vadovas, jei reikalinga pokalbyje su kandidatu dalyvauja aukštesnio lygio vadovas. Toliau atranka vykdoma pagal 3.2.13.

3.2.7.                  Jei išorinę personalo atranką vykdo pati įmonė, padalinio vadovas priima sprendimą kur talpinti skelbimą (skelbimo tekstas suformuojamas remiantis informacija esančia „Paraiška naujam darbuotojui“).

3.2.8.                  Kandidatų gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus gauna personalo vadovas.

3.2.9.                  Padalinio vadovas peržiūri gautus kandidatų gyvenimo aprašymus. Atlieka pirminę kandidatų atranką ir paskiria susitikimo laiką pokalbiams.

3.2.10.              Padalinio vadovas suderina su kandidatais atvykimo į pokalbį dėl darbo dieną ir laiką.

3.2.11.              Padalinio vadovas atlieka pokalbį su kandidatu ir įvertina jo atitikimus nustatytiems reikalavimams.

3.2.12.              Po pirmojo pokalbio padalinio vadovas vykdo detalesnę kandidatų atranką. Išanalizavus pokalbio rezultatus, padalinio vadovas atrenkama tinkamus kandidatus (-ą) ir pateikia konkretų darbo pasiūlymą. Jei yra poreikis pokalbiuose su kandidatais gali dalyvauti aukštesnio lygio vadovai.

3.2.13.              Padalinio vadovas informuoja pasirinktą labiausiai tinkamą kandidatą, kada atvykti tvarkyti įdarbinimo dokumentų.

3.3.       Darbuotojo priėmimas į darbą.

3.3.1.                  Kiekvienam naujam darbuotojui yra nustatomas jo bandomasis (adaptacinis) laikotarpis, kuris, priklausomai nuo esamos darbuotojo kvalifikacijos, darbo patirties ir turimų darbo įgūdžių, gali trukti iki 3 mėnesių.

3.3.2.                  Įdarbinant darbuotoją su juo pasirašomi tokie dokumentai:

·         prašymas priimti į darbą;

·         darbo sutartis;

·         prašymas dėl papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio ir neapmokestinamojo pajamų dydžio;

·         prašymas dėl atlyginimo pervedimo į sąskaitą banke, kartu avanso prašymas (jei darbuotojas pageidauja);

·         visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

·         supažindinamas su vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos, priešgaisrinėmis instrukcijomis (įvadinėmis ir darbo vietoje), pasirašo atitinkamuose žurnaluose.

 

3.3.3.                  Biuro administratorė darbuotojui pateikia „Prašymo priimti į darbą“ formą (Priedas 2).

3.3.4.                  Darbuotojas kartu su tiesioginiu vadovu užpildo „Prašymo priimti į darbą“ formą (Priedas 2). Ją pasirašo darbuotojas, tiesioginis vadovas ir generalinis direktorius.

3.3.5.                  Padalinio vadovas sudaro ir su darbuotoju pasirašo „Bandomojo laikotarpio protokolą“ (Priedas 3), kuriame nurodomas bandomojo laikotarpio veiksmų planas.

3.3.6.                  Užpildytą ir pasirašytą „Prašymą priimti į darbą“ padalinio vadovas perduoda Personalo skyriausdarbuotojams, kurie pagal „Prašyme priimti į darbą“ pateiktą informaciją tvarko priėmimo į darbą dokumentus.

3.3.7.                  Parengtą darbo sutartį Personalo skyriausdarbuotojai atiduoda pasirašyti generaliniam direktoriui arba vykdančiajam direktoriui.

3.3.8.                  Generalinis direktorius naujai priimtą darbuotoją supažindina su įmonės vidaus taisyklėmis, įvadine darbų saugos instrukcija, bendra priešgaisrinės saugos ir saugos darbe instrukcija.

3.3.9.                  Biuro administratorė informuoja darbuotoją, kada jis gali ateiti pasirašyti darbo sutarties.

3.3.10.              Darbuotojas nuvykęs pas Personalo skyriausdarbuotojus pasirašo darbo sutarčių darbuotojų saugos ir sveikatos registravimo žurnaluose, darbo sutartyje ir pateikia kitus įdarbinimui reikalingus dokumentus: asmens tapatybės dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, asmens medicininę knygelę su įrašu „Dirbti gali“ (įrašą asmens medicininėje knygelėje daro Personalo skyriaus darbuotojai; jei darbuotojas neturi asmens medicininės knygelės, jam tokia knygelė išduodama) ir pan. Personalo skyriaus darbuotojai pasidaro dokumentų kopijas.

3.3.11.              Personalo skyriaus darbuotojai išduoda darbo sutarties vieną egzempliorių ir darbuotojo darbo pažymėjimą naujam įmonės darbuotojui.

3.3.12.              Personalo skyriaus darbuotojai sukuria naujai priimto darbuotojo asmens bylą ir susega visus reikalingus dokumentus. Darbuotojų asmens bylos yra saugomos Personalo skyriausįmonėje.

3.3.13.              Personalo skyriausdarbuotojai informuoja padalinio vadovą, kad darbuotojas priimtas į darbą.

3.3.14.              Padalinio vadovas pasirūpina darbuotojui reikalingomis darbo priemonėmis (išduoda specialiuosius rūbus, avalynę, saugos priemones, nešiojamą kompiuterį, mobilųjį telefoną, automobilį ir pan. priklausančias pagal pareigas). Darbuotojas su padalinio vadovu arba sandėlio vadybininku (priklausomai nuo to, kas išduoda darbo priemonės) pasirašo „Vidinį darbo priemonių perdavimo – priėmimo aktą“.

3.3.15.              Padalinio vadovas arba sandėlio vadybininkas pasirašytą „Vidinį darbo priemonių perdavimo – priėmimo aktą“ perduoda veiklos procesų analitikui, kuris informaciją suveda verslo valdymo sistemoje. Tokiu būdu sistemoje iškarto yra registruojamas darbo priemonės judėjimo žingsniai.

3.3.16.              Jeigu būtina, padalinio vadovas užpildo IT formą – sudaro naujai darbo vietai reikalingų informacinių technologijų sąrašą. IT forma iš anksto el. paštu perduodama už IT atsakingam darbuotojui ir (arba) veiklos procesų analitikui. IT darbuotojas ir (arba) veiklos procesų analitikas paruošia darbo vietą naujam darbuotojui sistemoje, pajungia IT techniką.

3.3.17.              Tiesioginis vadovas supažindina naują darbuotoją su bendrosiomis darbuotojų darbo tvarkomis, pareigybinėmis instrukcijomis, procesų aprašymais.

3.3.18.              Darbuotojo bandomojo laikotarpio pabaigoje padalinio vadovas atlieka naujo darbuotojo bandomojo laikotarpio įvertinimą, užpildant „Bandomojo laikotarpio protokolo“ skiltis: užduoties atlikimo įvertinimas, pastabos (Priedas 3). „Bandomojo laikotarpio protokole“ padalinio vadovas pateikia išvadą dėl darbuotojo tinkamumo tolimesniam darbui ir pasiūlymus dėl tolimesnių jo darbo sąlygų nustatymo. Užpildytą „Bandomojo laikotarpio protokolą“ tvirtina padalinio vadovas, poreikiui esant ir generalinis direktorius arba vykdantysis direktorius.

3.3.19.              Jei darbuotojo bandomojo laikotarpio vertinimas yra teigiamas, padalinio vadovas kartu su darbuotoju sudaro ir pasirašo „Metinį užduočių protokolą“  (Priedas 4), kuris tampa pagrindu vertinant darbuotoją.

3.3.20.              Pagal poreikį Personalo skyriausdarbuotojai, pagal padalinio vadovo pateiktą informaciją, po darbuotojo bandomojo laikotarpio, atlieka pakeitimus darbo sutartyje. Pakoreguotą darbo sutartį pasirašo darbuotojas ir generalinis direktorius.

3.3.21.              Jei darbuotojo bandomojo laikotarpio vertinimas yra neigiamas, darbuotojas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki bandomojo laikotarpio pabaigos, atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka (darbuotojo atleidimo procesas vykdomas pagal procedūros punktą 3.11).

3.3.22.              Įmonėje numatyta, kad periodiškai ar atsiradus pakeitimams Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ar kituose su darbo teise susijusiuose įstatymuose, yra peržiūrima ir, jei reikalinga, koreguojama darbo sutartis, įvadinė darbų saugos instrukcija, bendra priešgaisrinė saugos ir saugos darbe instrukcija ir pan. Šiame procese dalyvauja ir siūlymus teikia juristas ir Personalo skyriausdarbuotojai.

3.4.       Personalo darbo laiko apskaita.

3.4.1.                  Personalo darbo laiko apskaita vykdoma pildant „Darbo laiko apskaitos žiniaraštį“ (DLAŽ).

3.4.2.                  Padaliniuose atsakingi darbuotojai pildo DLAŽ nustatytoje popierinėje formoje, kurią patvirtina padalinių vadovai.

3.4.3.                  DLAŽ iki sekančio mėnesio 3 ar 4 dienos yra pateikiami  Personalo skyriausdarbuotojams.

3.4.4.                  Biuro administratorė el. paštu informuoja padalinių vadovus apie nedarbo dienas. Padalinių vadovai atsakingi už gautos informacijos perdavimą pavaldiems darbuotojams.

3.4.5.                  Darbuotojas apie nedarbingumą dėl ligos arba kitas darbe nebuvimo priežastis informuoja tiesioginį vadovą tą pačią dieną, kai neatvyko į darbą. Grįžęs į darbą po ligos, darbuotojas tą pačią dieną pateikia biuro administratorei nedarbingumo pažymėjimą ir prašymą SADRAI (biuro administratorė, jei reikia, pateikia prašymo SODRAI formą). Biuro administratorė gautus dokumentus perduoda Personalo skyriausdarbuotojams, kurie toliau atlieka visas reikiamas buhalterines operacijas.

3.5.       Personalo atostogų apskaita.

3.5.1.                  Padalinių vadovai pagal formą paruošia ir patvirtina atostogų grafiką. Patvirtintą atostogų grafiką padalinio vadovas talpina dokumentų valdymo sistemoje „DocuShare“.

3.5.2.                  Pagal patvirtintą atostogų grafiką, darbuotojas rašo prašymą atostogoms.

3.5.3.                  Jei darbuotojas pageidauja išeiti atostogų ne pagal sudarytą grafiką, tokiu atveju prieš 10 kalendorinių dienų iki atostogų pradžios, jis rašo prašymą dėl atostogų suteikimo.

3.5.4.                  Darbuotojo prašymą atostogoms pasirašo padalinio vadovas ir generalinis direktorius. Darbuotojo patvirtintas atostogų prašymas perduodamas Personalo skyriausdarbuotojams, kurie toliau atlieka visas reikiamas buhalterines operacijas.

3.5.5.                  Esant poreikiui padalinio vadovas koreguoja sudarytą atostogų grafiką, jį patvirtina ir talpina dokumentų valdymo sistemoje „DocuShare“.

3.6.       Personalo mokymų planavimas ir organizavimas.

3.6.1.                  Kiekvienas padalinio vadovas yra atsakingas už jam pavaldaus personalo kompetencijos atitikimą įmonės veiklos vykdymo ir vystymo poreikiams, darbuotojų darbo kokybei užtikrinti reikalingų profesinių žinių ir įgūdžių ugdymą – personalo mokymų planavimą.

3.6.2.                  Mokymo poreikis nustatomas atsižvelgiant į klientų ir darbuotojų nusiskundimus, pakitusią darbo tvarką, pablogėjusią darbuotojo atliekamo darbo kokybę, vertinamųjų pokalbių rezultatus, vadovybinės analizės sprendimus ir pan. Praktinio mokymo poreikis gali būti nustatomas ir kitais atvejais – priimant naują darbuotoją, perkeliant darbuotoją į kitas pareigas, kaip koregavimo ir prevencinio veiksmo išdava.

3.6.3.                  Įmonėje apibrėžti tokie mokymų tipai:

·         vidiniai – kai mokymus praveda generalinio direktoriaus paskirtas darbuotojas;

·         išoriniai – kai mokymai pravedami išorinėse organizacijose arba jos atstovai praveda mokymus įmonėje.

3.6.4.                  Generalinis direktorius ir padalinių vadovai aptaria ir sudaro „Metinį darbuotojų mokymo planą“ (Priedas 5), apibendrina darbuotojų mokymosi poreikius, sudaro metinį mokymosi biudžetą, mokymų formą, planuojamas mokymų datas. „Metinį darbuotojų mokymo planą“ tvirtina generalinis direktorius. „Metinis darbuotojų mokymo planas“ metų eigoje gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į personalo mokymo poreikio pasikeitimus, įmonės veiklos pokyčius.

3.6.5.                  Padalinių vadovai metų eigoje atsiradus naujiems mokymo poreikiams, pildo „Darbuotojų poreikio mokymui formą“ (Priedas 6).

3.6.6.                  Kai nustatomas praktinio mokymo poreikis, kuris gali būti atliktas tik išorinėse organizacijose, padalinio vadovas parenka subrangovą, su pasirinktu subrangovu derina kainą, terminus, kitus organizacinius klausimus.

3.6.7.                  Padalinio vadovas informuoja darbuotojus apie laiką ir vietą, kur bus atliktas praktinis mokymas.

3.6.8.                  Darbuotojas nustatytu laiku vyksta į mokymo vietą ir praeina nustatytą mokymo kursą.

3.6.9.                  Po mokymų darbuotojas pateikia padalinio vadovui mokymų kurso išklausymą įrodančius dokumentus, jei tokie dokumentai buvo darbuotojui išduoti. Mokymus patvirtinančių dokumentų kopijos yra saugomos darbuotojo asmens byloje.

3.6.10.              Darbo eigoje, vertinamųjų pokalbiu metu arba atlikus darbuotojų mokymus, įmonės darbuotojas, organizavęs mokymus, įvertina jų kokybę.

3.7.       Darbuotojų skatinimas

3.7.1.                  Padalinio vadovas analizuoja darbuotojų darbo rezultatus. Jei darbo rezultatai atitinka rodiklius, už kuriuos darbuotojai turi būti skatinami, padalinio vadovas informuoja generalinį direktorių, kuris priima sprendimą dėl darbuotojo skatinimo. Darbuotojai skatinami atsižvelgiant į:

·         darbo rezultatus – kintamoji darbo užmokesčio dalis;

·         skatinimas už ilgametį darbą bendrovėje;

·         ypatingus nuopelnus (pvz.: indėlį gerinant paslaugų kokybę; tobulinant įmonės procesų valdymo sistemą ir kt.).

 

3.7.2.                  Jei skiriamas materialinis skatinimas, duomenys perduodami Personalo skyriausdarbuotojams, kurie atlieka skaičiavimus ir išmoka piniginę premiją.

3.8.       Darbuotojų nuobaudų skyrimas.

3.8.1.                  Tiesioginiai vadovai, nustatę bet kokį įmonės vidaus ar pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą darbo tvarkos pažeidimą (pavėlavimas, neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties, nutrauktas gamybos procesas ir kt.), nedelsiant jį registruoji laisvos formos dokumente.

3.8.2.                  Darbuotojas pažeidęs įmonės vidaus arba pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą darbo tvarkos taisykles arba gamybos grafikus rašo pasiaiškinimą padalinio vadovui.

3.8.3.                  Padalinio vadovas išanalizavęs darbuotojo pasiaiškinimą apie padarytą prasižengimą priima sprendimą, informuoja generalinį direktorių apie darbuotojo nusižengimą ir siūlo nuobaudos skyrimą.

3.8.4.                  Išanalizavęs pateiktą informaciją apie darbuotojo prasižengimą, generalinis direktorius priima sprendimą dėl nuobaudos skyrimo. Nuobaudos yra skiriamos pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą. Nuobaudos gali būti: perspėjimas, papeikimas, perkėlimas į žemesnes pareigas, atleidimas, kitos įstatymuose numatytos nuobaudos.

3.8.5.                  Paruošiamas įsakymą dėl nuobaudos skyrimo ir perduodamas generaliniam direktoriui tvirtinti.

3.8.6.                  Darbuotojas supažindinimas su įsakymu ir pasirašo atitinkamoje įsakymo vietoje.

3.8.7.                  Pasirašyto įsakymo kopija yra perduodama Personalo skyriausdarbuotojams, kurie kopiją įsega į darbuotojo asmens bylą.

3.8.8.                  Jei skiriama materialinė nuobauda, duomenys perduodami Personalo skyriausdarbuotojams, kurie išskaičiuoja nurodytą sumą iš darbuotojo darbo užmokesčio.

3.9.       Personalo vertinimo pokalbis.

3.9.1.                  Personalo veiklos vertinimas yra vykdomas periodiškai (rekomenduojama kartą per metus) pagal įmonėje nusistovėjusias darbuotojų veiklos vertinimo taisykles ir metodus ir nustatytas dalyvių atsakomybes. Vertinamuosius pokalbius atlieka įmonėje suformuota vadovų grupė.

3.9.2.                  Įmonėje personalo veiklos vertinimas vykdomas pravedant su kiekvienu darbuotoju jo veiklos vertinimo pokalbį, kurio metu yra įvertinamas praėjusio periodo sutartų tikslų pasiekimas ir veiklos atitiktis įmonėje nustatytiems standartams ar kompetencijoms, pagyrimas už pasiektus rezultatus bei nepasiektų tikslų aptarimas. Taip pat nustatomi darbuotojo karjeros lūkesčiai, jo motyvacija.

3.9.3.                  Įmonės darbuotojai informuojami apie būsimų vertinimo pokalbių pravedimo datą, pokalbio tikslus, pokalbio struktūrą ir pasiruošimą pokalbiams.

3.9.4.                  Vertinamojo pokalbio komisija vykdo vertinamąjį pokalbį su darbuotoju, pildo dabuotojo „Metinį užduočių protokolo“ skiltis: užduoties atlikimo įvertinimas, pastabos (Priedas 4).

3.9.5.                  Vadovų grupė, atlikusi vertinamąjį pokalbį, įvertina pokalbio rezultatus.

3.9.6.                  Vertinamojo pokalbio išvadas ir rezultatus komisija pateikia generaliniam direktoriui ir darbuotojo tiesioginiam vadovui.

3.9.7.                  Tiesioginis vadovas praneša darbuotojui vertinamojo pokalbio išvadas.

3.9.8.                  Personalo veiklos vertinimo pokalbių metu pasiekti bendri susitarimai yra protokoluojami laisva forma.

3.9.9.                  Personalo veiklos vertinimo pokalbių metu taip pat yra nustatomi darbuotojų mokymo poreikiai.

3.10.   Darbuotojo perkėlimas į kitą padalinį arba į kitas pareigas.

3.10.1.              Jeigu nuspręsta perkelti darbuotoją į kitą padalinį arba pakeisti pareigas, šis klausimus derinamas su padalinio vadovu ir generaliniu direktoriumi.

3.10.2.              Suderinus pakeitimų sąlygas, darbuotojas rašo prašymą dėl pakeitimų. Jei pakeitimai vykdomi administracijos iniciatyva arba vykdant vertinamųjų pokalbių metu priimtus sprendimus, padalinio vadovas kreipiasi į darbuotoją, kad jis parašytų sutikimą dėl konkrečių pakeitimų.

3.10.3.              Paruošiamas įsakymas dėl pareigų pakeitimų, kurį tvirtina generalinis direktorius.

3.10.4.              Įsakymas ir kita reikiama informacija yra perduodama Personalo skyriausdarbuotojams, kurie padaro įrašus darbo sutartyse apie pasikeitimus. Darbo sutartį pasirašo generalinis direktorius ir darbuotojas.

3.10.5.              Padalinio vadovas pasirūpina darbuotojui reikalingomis darbo priemonėmis.

3.10.6.              Tiesioginis vadovas supažindina naują darbuotoją su procesų aprašymais, pareigybinėmis instrukcijomis.

3.11.   Darbuotojo atleidimas.

3.11.1.              Jeigu atleidimas iš darbo vykdomas pačiam darbuotojui prašant, darbuotojas rašo atleidimo prašymą generalinio direktoriaus vardu.

3.11.2.              Darbuotojas prašymą pateikia padalinio vadovui.

3.11.3.              Padalinio vadovas derina darbuotojo atleidimą ir priimtus sprendimus pateikia generaliniam direktoriui tvirtinimui.

3.11.4.              Jeigu darbuotojo atleidimas suderintas, ruošiamas įsakymas apie darbuotojo atleidimą ir perduodamas generaliniui direktoriui tvirtinti. Su įsakymu pasirašytinai supažindinamas darbuotojas.

3.11.5.              Atleidžiamam darbuotojui yra pateikiamas „Atsiskaitymų lapas“ (priedas 7).

3.11.6.              Verslo valdymo sistemos „Navision“ pagalba yra suformuojamas „Vidinis darbo priemonių perdavimo – priėmimo aktas“, kurį, darbuotojui atsiskaitant už darbo priemones, pasirašo darbuotojas ir darbo priemonę priimantis asmuo. Pasirašyti „Vidiniai darbo priemonių perdavimo – priėmimo aktai“ yra suvedami verslo valdymo sistemoje „Navision“, atsakingas darbuotojas pasirašo „Atsiskaitymų lape“, kad darbuotojas atsiskaitė su jam išduotomis darbo priemonėmis.

3.11.7.              Atlikus perdavimo darbus, „Atsiskaitymų lapas“ perduodamas padalinio vadovui. Padalinio vadovas patikrina, ar darbuotojas pilnai atsiskaitė. Jei yra trūkumų, „Atsiskaitymų lapas“ perduodamas darbuotojui nurodytų trūkumų likvidavimui. Jei trūkumų nėra „Atsiskaitymų lapą“ padalinio vadovas atiduoda Personalo skyriausdarbuotojams, kurie įsega „Atsiskaitymų lapą“ į darbuotojo asmens bylą ir atlieka kitas darbuotojo atleidimo iš darbo operacijas (atsiskaito su darbuotoju, perduoda duomenis SODRA, nutraukia darbo sutartį ir pan.).

3.11.8.              Jeigu atleidimas iš darbo vykdomas administracijos iniciatyva arba įgyvendinant vertinamojo pokalbio rezultatus, darbuotojui įteikiamas įspėjimas apie atleidimą, pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo, susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų. Šiame procese dalyvauja juristas.

3.11.9.              Personalo skyriausdarbuotojai uždaro atleisto darbuotojo asmens bylą ir perduoda į archyvą.

3.12.   Rezultatų analizavimas.

3.12.1.              Proceso rezultatų analizę atlieka generalinis direktorius, vykdantysis direktorius, padalinių vadovai.

3.12.2.              Rezultatų analizavimas atliekamas pagal nustatytus rodiklius, nustatytais periodais ir patvirtintose ataskaitų formose.

3.12.3.              Sistemoje registruojami analizės rezultatai. Jie yra prieinami darbuotojams, kuriems suteiktos teisės naudotis duomenimis.

 

4. RODOS

LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2005).

LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008).

LST EN ISO 9004:2001 Kokybės vadybos sistemos. Veiklos gerinimas. Rekomendacijos (ISO 9004:2000).

5. PRIEDAI

Priedas 1. Paraiška naujam darbuotojui surasti   

Priedas 2. Prašymas priimti į darbą       

Priedas 3. Bandomojo laikotarpio protokolas       

Priedas 4. Metinis užduočių protokolas

Priedas 5. Metinis darbuotojų mokymo planas

Priedas 6. Darbuotojo poreikio mokymo forma

Priedas 7. Atsiskaitymų lapelis

 

 

 

 

 

BANDOMOJO LAIKOTARPIO  PROTOKOLAS Nr. ____

 

Darbuotojo vardas, pavardė, pareigos                                                                                                                                            

 

Padalinio pavadinimas                                                                                                    ______           

 

Bandomojo laikotarpio trukmė                 mėn.,  nuo                      d.  iki                          d.

 

Užduotys, pateiktos darbuotojui bandomuoju laikotarpiu, ir jų atlikimo vertinimas:

 

Eil.

Nr.

Užduoties aprašymas

 

Užduoties atlikimo

Įvertinimas

Pastabos

 

1

2

3

4

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

x.

 

y.

 

Susipažinti su Bendrovės darbo ir vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais - tvarkomis, taisyklėmis, įsakymais.

Žinoti pagrindinius reikalavimus darbuotojo darbo vietai -  pareigas, teises (įgaliojimus) ir atsakomybes.

 

Susipažinti su Bendrovės organizacine struktūra, žinoti struktūrinius padalinius, vadovaujančius darbuotojus.

 

Susipažinti su Kokybės vadybos sistema (KVS) – kokybės politika,  bendrosiomis KVS procedūromis.

Žinoti darbuotojo veiklos procesą aprašančias KVS procedūras, vykdyti jų reikalavimus.

 

Toliau nurodomos užduotys, skirtos konkrečios darbo vietos naujo darbuotojo kvalifikacijos, jo profesinių bei darbo įgūdžių patikrinimui ...

 

.....................

 

 

Vykdyti bendrovės darbo ir tvarkos taisyklių reikalavimus.

 

Vykdyti tiesioginio vadovo nurodymus, laiku informuoti apie priežastis trukdančias atlikti gautas užduotis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojo bandomojo laikotarpio įvertinimas – išvada dėl jo tinkamumo tolimesniam darbui įmonėje, pasiūlymai dėl darbo sutarties pratęsimo ir darbuotojo darbo sąlygų (darbo užmokesčio) nustatymo po bandomojo laikotarpio arba darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš darbo.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Protokolą užpildė                                                                                                                    ___________

          (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Padalinio vadovas                                                                   _____________________________________

          (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

Personalo vadovas                                                                                          _______________________

          (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Užduotis Bandomojo laikotarpiu gavau, su jų atlikimo įvertinimu susipažinau:

 

 

                                                                                                                              Data: ____________ d.

(Darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

Priedas 5. Metinis darbuotojų mokymo planas

 

                                                                                                                                                                                                TVIRTINU: _____________

                                                                                                                                                                                                  BENDROVĖS VADOVO PAREIGOS

                                                                                                                                                                                                                                                                VARDAS, PAVARDĖ

                                                                                                                                                                                                 DATA

 

“ 

200__ m. METINIS ADRBUOTOJŲ MOKYMŲ PLANAS  Nr.____

 

 

Eil.

Nr.

 

Mokymų aprašymas

(Trumpas mokymų temos pavadinimas)

 

Mokymų laikas (ketvirtis)

 

Mokymuose dalyvaus

(Nurodyti padalinio ir  pareigybės pavadinimus, darbuotojus)

 

Mokymų dalyvių

skaičius

 

Mokymų kaina /Lt/ 

1 asmeniui

 

 

Bendra mokymų

kaina /Lt/

 

Atžyma

Apie mokymų įvykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paruošė:                             

                        ______________________________________________________________________________________________________________

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

                                                            ___________________________________________________________________________________________

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

                                                            ___________________________________________________________________________________________

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

                                                            ___________________________________________________________________________________________

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

 

 

Priedas 6. Darbuotojo poreikio mokymo forma

 

 

 

MOKYMŲ  POREIKIO FORMA  Nr.____

 

Mokymų programos pavadinimas                                                                                                                 

Planuojama mokymų trukmė (data ir laikas)                                                                                        ______

Planuojama mokymų vieta                                                                                                                             

Mokymų programos turinys                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Darbuotojų, dalyvausiančių planuojamuose mokymuose, sąrašas:

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Žinių įvertinimas

Darbuotojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formą pateikė ______________________________________________________________________________

                                                                                (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

Formą gavo                                                                                                                               ___________

                                                                                (pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)


Priedas 9. Atsiskaitymų lapelis

Atleidžiamo darbuotojo atsiskaitymo lapelis

 

 

 

 

 

 

Nr.

Pavadinimas

Padalinio vadovo parašas

Atsakingo darbuotojo parašas

Pastabos

1

Atsargos

 

 

 

2

Ilgalaikis turtas

 

 

 

3

Benzino atsiskaitymo kortelė

 

 

 

4

Telefono SIM kortelė

 

 

 

5

Klientų atsiskaitymai

 

 

 

6

Nebaigtos vykdyti sutartys ir užsakymai

 

 

 

7

Darbuotojo pažymėjimas

 

 

 

8

Atskaitingas asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atleidžiamas darbuotojas visiškai atsiskaitė su įmone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. finansininkė:

 

 

 

 

 

 

(vardas pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

 

 

Atleidžiamas darbuotojas:

 

 

 

 

 

 

(vardas pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)