INOVACIJŲ VALDYMO PROCEDŪRA

 

 

1.      PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

Inovacijų valdymo procedūra reglamentuoja darbuotojų, dalyvaujančių inovacijų kūrimo procese, darbo tvarką. Procedūroje aprašomi inovacijų igyvendinimo veiksmai ir darbuotojų atsakomybės. Identifikuojami procese naudojami dokumentai.Ši procedūra taikoma visuose bendrovės padaliniuose, susijusiuose su inovacijų valdymo procesu procesu.

2.      PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

Procesas – tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija.

Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka.

Procesų schemos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima vizualizuoti įmonės procesus. Tai sudaro galimybę įmonės darbuotojams vienodai pamatyti visas proceso dalis ir nustatyti, kiek šios proceso dalys suderintos viena su kita, leidžia pamatyti silpnas proceso dalis. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.

Procesų schemos elementų paaiškinimas

Proceso žingsnis schemoje

Sprendimas

Ryšiai tarp proceso žingsnių

Proceso scenarijaus pradžia

Proceso scenarijaus pabaiga

 

Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir, prielinksniai) praleidžiami. Tiek lietuviški, tiek iš kitų kalbų išversti ar paimti raidiniai sutrumpinimai rašomi be taškų.

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informacija gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.


3.      INOVACIJŲ VALDYMO PROCESAS

 

 


Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Direktorius

Darbuotojas atsakingas už inovacijų valdymą

Inovacijų vertinimo darbo grupė

Darbuotojai

3.1.

Paraiškos tobulinimui arba inovacijai išsiuntimas

„Paraiška tobulinimui“ priedas 2

Kn

Ig

 

A

3.2.

Inovacijos registravimas žurnale

„Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnalas“ priedas 1

Kn

A

 

 

3.3.

Inovacijos efektyvumo vertinimas

„Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnalas“ “ priedas 1

Kn

Ig

A

Ig

3.4.

Inovacijos darbų planavimas

„Inovacijos diegimo darbų planas“

T

A

Ig

Ig

3.5.

Inovacijos diegimas

 

 

Kn

Ig

 

A

3.6.

Inovacijos rezultatyvumo matavimas

„Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnalas“ “ priedas 1

Kn

A

Ig

Ip

3.7.

Proceso rezultatų analizė

 

 

Kn, Ig

A

Ig

Ig

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informacija gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

3.1.       Paraiškos tobulinimui arba inovacijai išsiuntimas.

3.1.1.                  Darbuotojas, norėdamas pateikti siūlymą tobulinimui arba inovaciją, užpildo formą „Paraiška tobulinimui“ (priedas 2) ir išsiunčia darbuotojui, atsakingam už inovacijų proceso valdymą.

3.2.       Inovacijos registravimas žurnale.

3.2.1.                  Darbuotojas, atsakingas už inovacijų proceso valdymą, registruoja gautą paraišką „Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnale“ (priedas 1) ir informuoja siuntėją, kad paraiška užregistruota.

3.2.2.                  Darbuotojas, atsakingas už inovacijų proceso valdymą, apie užregistruotus paraiškas informuoja inovacijų vertinimo darbo grupės narius.

3.2.3.                  Inovacijų vertinimo darbo grupės nariai susipažįsta su paraiškomis, analizuodami „Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnalo“ įrašus. Žurnalas patalpintas tinkle. Darbo grupės nariams suteiktos teisės skaityti informaciją.

3.2.4.                  Inovacijų vertinimo darbo grupės vadovas paskiria susirinkimo datą paraiškoms įvertinti

3.3.       Inovacijos efektyvumo vertinimas.

3.3.1.                  Susirinkimo metu inovacijų vertinimo darbo grupės nariai vertina inovacijas pagal jų prioritetus, paskirdami balus balsavimo metodu. Užregistravus balus, skaičiuojamas inovacijos įvertinimo balas ir paraiškai suteikiama būsena „Priimta: arba „Atsisakyta“.

3.3.2.                  Jeigu pasiūlymo vykdymo atsisakyta, paraiškos siuntėjas informuojamas apie atsisakymo priežatis.

3.3.3.                  Jeigu pasiūlymas priimtas, darbuotojas, paraiškos siuntėjas  yra motyvuojamas pagal darbuotojų motyvacinėje sistemoje aprašytas taisykles.

3.3.4.                  Suteikus inovacijai būseną „Priimta“, inovacijų darbo grupės vadovas paskiria darbuotoją, atsakingą už inovacijos naudos ir efektyvumo apytikslį skaičiavimą, bei inovacijos įgyvendinimo kaštų pirminį skaičiavimą.

3.3.5.                  Inovacijų numatomo rezultatyvumo skaičiavimo išvados pateikiamos direktoriui.

3.3.6.                  Jeigu direktorius patvirtina, kad tobulinimą arba inovaciją reikia įgyvendinti, paraiškai suteikiama būsena „Įgyvendinama“.

3.4.       Inovacijos darbų planavimas.

3.4.1.                  Direktorius arba inovacijų darbo grupės vadovas paskiria darbuotoją, atsakingą už inovacijos įgyvendinimą.

3.4.2.                  Darbuotojas, atsakingas už inovacijos įgyvendinimą, sudaro detalų inovacijos įgyvendinimo planą ir sąmatą.

3.4.3.                  Planą ir sąmatą tvirtina atsakingi vadovai, kurių padaliniai dalyvauja inovacijos įgyvendinime.

3.4.4.                  Inovacijos įgyvendinimo užduotys iš plano priskiriamos atsakingiems darbuotojams sistemoje. Sistema registruoja suplanuotus inovacijos įgyvendinimo veiksmus darbuotojų kortelėse ir bendrame įmonės kalendoriuje.

3.5.       Inovacijos diegimas.

3.5.1.                  Inovacijos diegimo darbai atliekamai pagal planą. Veiksmų vykdymas aprašytas projektų valdymo procedūroje

3.5.2.                  Inovacijų registravimo žurnale žymimas inovacijos diegimo progresas. Jeigu dėl darbuotojų užimtumo inovacijos diegimo terminai nukeliami planuose 2 kartus, inovacijai suteikiama būsenos reikšmė „ Mirštanti inovacija“.

3.5.3.                  Suteikus inovacijai būsena „Mirštanti inovacija“, darbuotojas apie susidariusią situaciją informuoja direktorių.

3.5.4.                  Direktorius priima sprendimą: kokius papildomus vidinius arba išorinius resursus skirti inovacijai įgyvendinti. Jeigu resursų inovacijai įgyvendinti nėra, inovacijai suteikiama būsena „Atšaukta“.

3.5.5.                  Jeigu inovacijos įgyvendinimo veiksmai atlikti ir inovacija sėkmingai įdiegta, inovacijai suteikiama reikšmė „Įgyvendinta“

3.6.       Inovacijos rezultatyvumo matavimas.

3.6.1.                  Įdiegus inovaciją, darbuotojas atsakingas už inovacijų valdymo procesą, pagal iš anksto paruoštą metodą pamatuoja inovacijos efektyvumą ir registruoja duomenis inovacijų registravimo žurnale.

3.6.2.                  jeigu inovacija nepasiekė reikiamo rezultatyvumo, darbuotojas atsakingas už inovacijų valdymo procesą, inicijuoja tobulinimo-koregavimo veiksmus (veiksmai vykdomi pagal punktus 3.1.-3.5)

3.7.       Proceso rezultatų analizė.

3.7.1.                  Proceso rezultatų analizę atlieka darbuotojas atsakingas už inovacijų valdymo procesą ir pateikia direktoriui, inovacijų valdymo darbo grupei ir padalinio vadovui, kuriame buvo diegiama inovacija.

3.7.2.                  Rezultatų analizavimas atliekamas pagal nustatytus rodiklius, nustatytais periodais ir patvirtintose ataskaitų formose.

3.7.3.                  Sistemoje registruojami analizės rezultatai. Jie yra prieinami darbuotojams, kuriems suteiktos teisės naudotis duomenimis.

 

 

 

4. NUORODOS

LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2005).

LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008).

LST EN ISO 9004:2001 Kokybės vadybos sistemos. Veiklos gerinimas. Rekomendacijos (ISO 9004:2000).

 

 

5. PRIEDAI

Priedas 1. Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnalas

Priedas 2. Paraiška tobulinimui

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priedas 1 Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnalas

 

 

Inovacijų ir tobulinimų registravimo žurnalas

 

Eil. Nr

Paraiškos registravimo data

Paraiškos Nr

Paraiškos siuntėjas

Paraiškos trumpas aprašymas

Paraiškos įvertinimo balas

Paraiškos būsena

Atsakingas už pasiūlymo įgyvendinimą

Įgyvendinimo pradžia

Įgyvendinimo pabaiga

Tobulinimo rezultatyvumas

Komentarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priedas 2. Paraiška tobulinimui

 

Paraiška tobulinimui

Data

Siuntėjo V. Pavardė

Esamos problemos aprašymas

Siūlymo tobulinimui aprašymas

Komentarai